Slovenské centrum AICT je dobrovoľnou, nezávislou, profesijnou organizáciou, ktorá plní funkciu národnej sekcie Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov AICT/IATC. Slovenské centrum začalo pracovať už na začiatku deväťdesiatych rokoch 20. storočia pod vedením vtedajšieho riaditeľa Kabinetu divadla a filmu SAV (dnes Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV) Miloša Mistríka. Vďaka tomu sa odštartovalo začlenenie slovenských divadelných kritikov do európskych a medzinárodných štruktúr. Činnosť SC AICT, podobne ako aj iných mimovládnych divadelných združení, istý čas koordinoval Divadelný ústav. Ako samostatné občianske združenie s postavením právnickej osoby s pôsobnosťou v SR sa zaregistrovalo v roku 2002. Prvé valné zhromaždenie sa konalo 18. 11. 2002 a zvolilo výbor na trojročné obdobie v zložení Anna Grusková, Romana Maliti, Miloš Mistrík, Nadežda Lindovská a Zuzana Uličianska. Predsedníčkou združenia sa stala divadelná kritička Zuzana Uličianska, ktorá túto funkciu vykonávala do roku 2012 a neskôr znova v rokoch 2015 až 2021. V rokoch 2012 až 2015 zastávala funkciu predsedníčky výboru SC AICT Zuzana Andrejcová Ferusová. V novembri 2021 bola do tejto funkcie zvolená Michaela Mojžišová. Združenie má desiatky členiek a členov z radov slovenských divadelných kritikov/kritičiek, teoretikov/teoretičiek, kultúrnych publicistov/publicistiek i študentov/študentiek divadelnej vedy.

Združenie od roku 2007 koordinuje projekt Monitoring divadiel na Slovensku. V roku 2021 bol aktívny aj projekt Monitoring teatrologickej literatúry. Od roku 2020 projekt kreatívnych dielní pre mladých Smartheatre, zároveň podporuje a zabezpečuje aj viaceré medzinárodné aktivity svojich členov a od roku 2015 udeľuje Ceny SC AICT za mimoriadny prínos v oblasti divadla.